Vad innebär det att vara en ideell förening?

Modellen för den svenska idrottsrörelsen är ideella organisationer. Idrottsföreningarna, där verksamheten bedrivs, är ideella föreningar. Föreningarna är sedan medlemmar i ett specialidrottsförbund, till exempel Svenska Ridsportförbundet, som också är en ideell organisation. Specialidrottsförbundet är i sin tur medlem i Riksidrottsförbundet, som även det är en ideell organisation.

Hur bildar man en idrottsförening?

Den ideella föreningen är den enklaste associationsformen vi har i Sverige. Det finns inget minsta antal för hur många ni måste vara för att bilda en förening, men att vara minst tre personer rekommenderas. När ni har beslutat er för att bilda en förening kallar ni till ett bildandemöte. På bildandemötet beslutar ni att bilda föreningen, fastställer stadgar och namn på föreningen samt väljer en styrelse. När mötet är avslutat är föreningen bildad. Svårare än så är det inte.

När ni har bildat er förening tar ni förmodligen fram en logga för föreningen. En logga som ger föreningen en identitet och igenkänningsfaktor. För att visa vilken föreningen ni kommer från när ni representerar den i olika sammanhang kan ni beställa olika produkter med tryck. Det är också bra att ta fram en informationsfolder om föreningen och dess verksamhet. Om ni till exempel ska träffa kommunen eller närvarar på en prova-på dag kan ni lägga information om föreningen i Papperspåsar med tryck, då visar både påsen och dess innehåll vilken förening det gäller.

Stadgar

För att föreningen överhuvudtaget ska kunna existera och vara en juridisk person krävs det att föreningen har antagit stadgar. Stadgar kan liknas vid ett medlemsavtal som beskriver vad syftet med föreningen är och hur den bedrivs. I stadgarna finns uppgifter om föreningens ändamål, hur beslut fattas, när årsmöte ska hållas, hur föreningen läggs ner, etc.

Styrelsen

I en ideell förening måste det finnas en styrelse som består av fysiska personer som kan representera föreningen. Hur stor styrelsen ska vara regleras i stadgarna. Styrelsen väljs på årsmötet. De som sitter i styrelsen kallas ofta för förtroendevalda. De har fått förtroende från medlemmar att sköta föreningens verksamhet. Vilka roller som finns i en styrelse varierar. Men grunden är att det finns en ordförande, en sekreterare, en kassör, ett antal ledamöter samt några suppleanter. Inom styrelsen kan man sedan utse ett antal olika ansvarsområden, som till exempel utbildningsansvarig och sponsoransvarig. Att ta ett styrelseuppdrag innebär att man ska se till att bland annat genomföra det som har beslutats av årsmötet, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att förvalta föreningens medel.

Årsmöte

Styrelsen i föreningen ska varje år kalla samtliga medlemmar till ett årsmöte. När årsmötet ska hållas, hur långt i förväg kallelse ska ske och när årsmöteshandlingar ska göras tillgängliga för medlemmarna regleras i föreningens stadgar. I stadgarna framgår också vilka som har rösträtt på årsmötet samt vilka punkter som ska vara med på föredragningslistan.